Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông tin xuất nhập khẩu - Đầu tư
Phòng Nghiệp vụ - 3/10/2017 11:10 AM
THÔNG TƯ 07/2017/TT-BKHCN  NGÀY 16/6/2017 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hương Ly - 13/06/2011 9:19 PM
Ngày 17 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg quy định Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam có 12 nhóm ngành dịch vụ (được mã hóa bằng bốn chữ số).
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn