Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Hệ thống tự động hoá Hải quan ở Thái Lan
Phương Liên - Vụ HTQT - 1/10/2009 9:00 AM

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Hải quan Thái Lan đã nâng cao được hiệu suất công việc và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Trước khi triển khai thực hiện hệ thống tự động hoá Hải quan, cán bộ Hải quan Thái Lan cũng phải xử lý các chứng từ thương mại bằng phương pháp thủ công. Do sức ép của khối lượng hàng hoá xuất - nhập khẩu ngày càng tăng trong khi nguồn lực Hải quan thì có hạn, Hải quan Thái Lan đã thực hiện Trao đổi dữ liệu Điện tử (EDI) để kiểm soát tất cả các giao dịch thương mại của doanh nghiệp thông qua áp dụng hệ thống thông quan bằng máy tính cho hàng xuất khẩu từ năm 1998. Hệ thống này được mở rộng đối với hàng nhập khẩu và được triển khai đầy đủ tại các cảng biển, cảng hàng không trên toàn quốc từ năm 2000.

Hải quan Thái Lan sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ các nhu cầu của chính cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trên hai mảng hoạt động: dịch vụ công cho nhà xuất - nhập khẩu, bao gồm xử lý tờ khai hàng hoá, xử lý thông quan hàng hoá, thu thuế, hoàn thuế, thu thập số liệu thống kê, quản lý rủi ro và các hoạt động văn phòng của cơ quan Hải quan, bao gồm các hoạt động điều phối và liên lạc giữa các văn phòng, xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống tài chính và hệ thống quản trị nhân lực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Hải quan Thái Lan đã nâng cao được hiệu suất công việc và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Hải quan Thái Lan đã chuyển đổi từ EDI sang quan điểm triết lý Hệ thống mở, có nghĩa là hệ thống dữ liệu phải được trao đổi bằng nhiều phương tiện với tất cả các khách hàng (kể cả những người làm kinh doanh và phi kinh doanh), với các đối tác (các cơ quan chính phủ, kể cả trong và ngoài nước) và các nhân viên. Dự án yêu cầu phải tái thiết kế tất cả các ứng dụng máy chủ, máy trạm hiện có để chuyển dịch vụ hiện hành sang ứng dụng dựa trên Web, áp dụng ebXML như một thông điệp chuẩn.

 

Hải quan điện tử “ e-Customs”

Để đạt được những kết quả bước đầu, Hải quan Thái Lan đã triển khai một thế hệ tự động hoá Hải quan mới có tên gọi “ e-Customs” hay Hải quan điện tử. Hải quan điện tử sử dụng các dịch vụ của Internet và tuân thủ các chuẩn mực và hướng dẫn của Công ước Kyoto sửa dổi. Các thủ tục và quy trình xử lý chính của Hải quan được tái thiết kế như một phần của hệ thống Hải quan điện tử, bao gồm các lĩnh vực ứng dụng chính như kiểm soát hàng hoá, xử lý tờ khai hàng hoá và tính thuế. Hơn nữa, hệ thống tự động hoá mới cũng được tích hợp với các hệ thống của các cơ quan chính phủ và các khách hàng, trong đó có cả doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà kinh doanh kho ngoại quan và các nhà quản lý khu thương mại tự do. Hệ thống mới có thể xử lý nhiều loại dịch vụ hải quan với độ đảm bảo an toàn, an ninh cao và thời gian phản hồi thông tin nhanh chóng. Ngoài việc tích hợp ở cấp độ quốc gia, hệ thống cũng sẽ được tích hợp với Hệ thống Một Cửa của ASEAN trong tương lai theo đúng Kế hoạch Chiến lược ASEAN về Phát triển Hải quan (SPCD).

Hải quan điện tử được thực hiện ở Thái Lan từ ngày 01/01/2007, gồm Nhập khẩu điện tử, Xuất khẩu điện tử, Lược khai điện tử, Thanh toán điện tử và Kho ngoại quan điện tử. Hệ thống cung cấp dịch vụ cho các khách hàng là các nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, đại lý khai thuê hải quan và các doanh nghiệp vận tải với môi trường làm việc phi giấy tờ và dịch vụ một điểm dừng. Khách hàng giờ đây không còn phải nộp bản cứng các tờ khai, các chứng từ như vận đơn, hoá đơn, danh mục đóng gói hàng và các giấy tờ đi kèm khác ngoại trừ một vài ngoại lệ là các giấy phép do các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp. Nếu theo chương trình EDI, một số bước như kiểm tra phân loại và xác định trị giá hàng hoá vẫn phải do cán bộ Hải quan thực hiện thì với Hải quan điện tử, các hình thức can thiệp của cán bộ Hải quan sẽ được loại trừ. Từ khâu nộp tờ khai hải quan đến khâu ra quyết định kiểm tra thực tế đều được thực hiện tự động bằng máy móc trên cơ sở bộ tiêu chí chọn lọc. 

 

Thủ tục nhập khẩu điện tử “ e-Import”

Hàng nhập khẩu vào Thái Lan phải chịu sự kiểm soát của Hải quan cho đến khi hàng được giải phóng để tiêu dùng nội địa hoặc được xử lý khác. Các thủ tục thông quan hàng nhập khẩu cho dù hàng được vận chuyển bằng đường bộ, đường không hay đường biển đều tương đối giống nhau, chỉ khác nhau ở một vài điểm nhỏ. Hải quan sử dụng công nghệ máy tính để xử lý hàng nhập khẩu. Bằng cách sử dụng hệ thống có tên gọi “ e-Import”, các đại lý hải quan và các nhà nhập khẩu có thể khai báo hải quan ngay tại văn phòng làm việc của mình. Số lượng tối thiểu các chứng từ Hải quan yêu cầu bao gồm:

-          Một tờ khai hải quan

-          Vận tải đơn

-          Hoá đơn

-          Danh mục đóng gói hàng

-          Các chứng từ khác khi được yêu cầu , ví dụ như giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, giấy phép cho hàng hoá thuộc diện hạn chế nhập khẩu

Với hệ thống nhập khẩu điện tử, các bên có liên quan không cần phải nộp các chứng từ dưới dạng giấy vì tất cả dữ liệu đều được truyền bằng phương tiện điện tử từ hệ thống máy tính của nhà nhập khẩu đến hệ thống máy tính của Hải quan thông qua mạng VAN hoặc Internet.

Trước khi hàng hoá cập cảng hoặc sau khi hàng hoá đến cảng, công ty vận tải phải chuyển Báo cáo về tàu đến, bản lược khai hàng hoá và danh sách công ten nơ đến hệ thống máy tính của Hải quan. Hệ thống này sẽ kiểm tra dữ liệu và báo cáo bất kỳ sai sót nào nếu phát hiện ra để doanh nghiệp vận tải kịp thời sửa sai trực tuyến trên mạng. Nếu không phát hiện sai sót nào, hệ thống sẽ tự động phát hành số hiệu cho Báo cáo về tàu đến và gửi thông điệp trả lời cho doanh nghiệp vận tải.

Sau khi hàng cập cảng hoặc tới cửa khẩu nhập, nhà nhập khẩu hoặc đại lý hải quan sẽ chuyển tờ khai nhập khẩu tới hệ thống máy tính của Hải quan. Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu và cấp số hiệu cho tờ khai và tờ thanh toán trong vòng 1 phút, cùng lúc đó doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế thông qua hệ thống thanh toán tự động .

Sau đó nhà nhập khẩu sẽ liên hệ với người chủ kho ngoại quan để chờ giải phóng hàng. Ở giai đoạn này, trên cơ sở bộ tiêu chí chọn lọc đã được cài đặt sẵn, máy tính sẽ tự động phân luồng và chỉ ra tờ khai nào thuộc Luồng Đỏ và tờ khai nào thuộc Luồng Xanh. Tờ khai thuộc Luồng Xanh sẽ được thông quan trong vòng 1 phút. Kết quả thông quan sẽ được gửi về cho cơ quan Càng vụ và nhà nhập khẩu. Hàng hoá thuộc Luồng Xanh sẽ được giải phóng hàng khỏi kho ngoại quan hoặc bãi công ten nơ.

Trong trường hợp hàng hoá bị rơi vào Luồng Đỏ, cơ quan Cảng vụ sẽ chuyển hàng hoá tới để Hải quan kiểm tra thực tế trước khi giải phóng hàng.

 

Thủ tục xuất khẩu điện tử “ e-Export”

Để thông quan hàng hoá xuất khẩu, hồ sơ hàng hoá phải bao gồm:

-          Một tờ khai xuất khẩu

-          Hoá đơn

-          Danh mục đóng gói hàng

-          Giấy phép xuất khẩu (nếu có yêu cầu)

-          Các chứng từ khác có liên quan (nếu có yêu cầu)

Cũng giống như hệ thống nhập khẩu điện tử, một khi dữ liệu tờ khai xuất khẩu được nhập vào Hệ thống máy tính của Hải quan, hệ thống sẽ tự động xử lý thông tin như kiểm tra dữ liệu khai báo, so sánh, kết nối dữ liệu, thông báo kết quả xử lý… và hàng hoá được giải phóng.

Thủ tục xuất khẩu được bắt đầu khi nhà xuất khẩu/ đại lý hải quan chuyển tờ khai xuất khẩu sử dụng eb-XML thông qua mạng VAN hoặc Internet đến hệ thống máy tính của Hải quan. Ngay khi hệ thống này nhận được tờ khai xuất khẩu, dữ liệu sẽ được kiểm tra. Trong trường hợp, dữ liệu khai báo không có gì sai sót, số hiệu tờ khai hàng hoá sẽ được hệ thống cấp cùng lúc đó hệ thống thanh toán điện tử sẽ xác nhận chủ hàng đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế nếu hàng hoá phải chịu thuế xuất khẩu và các loại thuế khác. Thông điệp phản hồi sẽ chuyển về cho nhà xuất khẩu / đại lý hải quan biết.

Sau đó, công ty vận tải sẽ chất hàng hoá vào công ten nơ và chuyển Báo cáo kiểm soát hàng hoá tới hệ thống máy tính của Hải quan. Lúc này, hệ thống lại kiểm tra dữ liệu và cũng sẽ kịp thời thông báo sai sót của dữ liệu (nếu có) để người khai báo sửa sai trực tuyến trên mạng. Trong trường hợp dữ liệu không có sai sót, số hiệu Báo cáo kiểm soát hàng hoá sẽ được tự động phát hành và thông điệp trả lời sẽ được gửi tới doanh nghiệp vận tải. Doanh nghiệp vận tải sẽ in ra Báo cáo kiểm soát hàng hoá với số hiệu đã được hệ thống cấp và di chuyển hàng hoá tới cảng xuất. Trong giai đoạn này, dữ liệu hàng hoá được kiểm tra trên cơ sở bộ tiêu chí chọn lọc để chỉ ra liệu tờ khai xuất khẩu thuộc Luồng Xanh hay Luồng Đỏ. Khi được thông báo kết quả hàng thuộc Luồng Xanh thì hàng hoá sẽ được thông quan trong vòng 1 phút còn nếu rơi vào Luồng Đỏ thì hàng hoá đó sẽ bị kiểm tra thực tế.

Phương Liên - Vụ HTQT
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn