Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Chiến lược hiện đại hóa cơ cấu tổ chức, quy trình thủ tục và công nghệ của Hải quan Mỹ giai đoạn 2009 - 2013
Huy Tài – Ban CCHĐH - 6/10/2009 10:00 AM

Ngày 30 tháng 10 năm 2008, tại Hội thảo doanh nghiệp hàng năm do Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ được tổ chức tại Oa sinh tơn, lần đầu tiên, Hải quan Mỹ đã công bố Chiến lược hoạt động giai đoạn 2009 – 2013. Chiến lược này nêu rõ cách thức để Hải quan Mỹ hoàn thành sứ mệnh tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan là một trong những mục tiêu cơ bản của Chiến lược này.

Theo chiến lược này, trong thời gian tới, trọng tâm của công tác hiện đại hóa của Hải quan Mỹ là xây dựng được một cơ quan Hải quan có đủ năng lực để điều phối và quản lý công tác hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan, công nghệ và dịch vụ công. Theo đó, Hải quan Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì lực lượng cán bộ có năng lực làm việc tốt và được trang bị những kỹ năng và phương tiện cần thiết để có thể làm chủ được môi trường nhập khẩu đầy phức tạp, đồng thời thực thi tốt các Luật Thương mại Hoa Kỳ.

Trong quá trình hiện đại hóa, Hải quan Mỹ cũng sẽ tích cực quản lý sự thay đổi về văn hóa và đảm bảo rằng Hải quan Hoa Kỳ và các bên liên quan có thể mang đến lợi ích nhờ quá trình hiện đại hóa. Hiện đại hóa về cơ cấu tổ chức, quy trình thủ tục và công nghệ được coi là hòn đá tảng trong công tác hiện đại hóa của Hải quan Mỹ và là tiền đề để đạt được các mục tiêu khác. Chính vì thế nội dung này phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ ban đầu. Sau đây là một số nội dung cơ bản của chiến lược hiện đại hóa cơ cấu tổ chức, quy trình thủ tục và công nghệ mà Hải quan Mỹ dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2013.

Một là, hoàn thiện quy trình thủ tục và nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho các bên liên quan nhờ công nghệ và quy trình được tự động hóa và phi giấy tờ. Theo hướng này, Hải quan Mỹ sẽ tiếp tục rà soát một cách cẩn thận toàn bộ quy trình thủ tục và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối với cộng đồng doanh nghiệp để có thể cung cấp dịch vụ thông qua việc quản lý tài khoản và nhờ công nghệ cao. Việc hoàn thiện, tích hợp các chức năng hoạt động và luồng công việc đòi hỏi không chỉ cải tiến quy trình thủ tục mà còn phải tiến hành hiện đại hóa công nghệ một cách mạnh mẽ. Hải quan Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng những công nghệ để có thể thu thập và phân tích dữ liệu có chất lượng, tự động thực hiện đánh giá rủi ro và cung cấp kết quả rà soát dựa trên tài khoản. Đồng thời, Hải quan Mỹ cũng sẽ tích hợp các chức năng hoạt động vào trong các hệ thống thương mại quốc tế rộng lớn hơn, ví dụ như Môi trường thương mại tự động (ACE). Đối với các cơ quan khác, trong quá trình hiện đại hóa, Hải quan Mỹ cũng sẽ thực hiện kết nối các hệ thống của Hải quan với các bên liên quan để có thể cung cấp các dịch vụ thông thường và trao đổi thông tin một cách tự động.

Để tiến hành hiện đại hóa các quy trình thủ tục, Hải quan Mỹ sẽ lập sơ đồ các quy trình nghiệp vụ và đánh giá những thay đổi tiềm năng đối với luồng công việc. Hải quan Mỹ cũng sẽ xây dựng quy trình để lưu giữ những hoạt động, các kết quả hoạt động và dữ liệu đầu ra một cách chính xác, đồng thời tiến hành tích hợp các quy trình thủ tục và hệ thống thông tin liên quan. Bên cạnh đó, Hải quan Mỹ cũng sẽ tiến hành việc xác định các đầu mối liên lạc để trao đổi và thiết lập các kênh truyền thông một cách rõ ràng với các bên liên quan.

Về hiện đại hóa công nghệ, trong thời gian tới, Hải quan Mỹ sẽ thúc đẩy việc truy cập các dữ liệu liên quan trong hệ thống thương mại tích hợp của các cơ quan Chính phủ Mỹ, trong đó có việc cấp giấy phép điện tử. Hải quan Mỹ sẽ giúp doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện quy trình gửi dữ liệu thương mại một cách thống nhất cho các cơ quan Chính phủ Mỹ. Ngoài ra, Hải quan Mỹ cũng sẽ thúc đẩy việc nộp hồ sơ điện tử và phi giấy tờ, tiến hành rà soát những chứng từ phải nộp và những chứng từ phải lưu giữ để phục vụ công tác kiểm toán; nghiên cứu đánh giá rủi ro; áp dụng công nghệ giúp xác định trọng điểm và triển khai hệ thống xác định trọng điểm đối với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp một cổng web về cán bộ để có thể cung cấp thông tin cụ thể về vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ và danh sách các hoạt động thực thi pháp luật gần nhất của họ, cũng như thông lệ tốt nhất, các thủ thuật kiểm tra và đội ngũ chuyên gia về luật thương mại trong toàn Ngành.

Hai là tăng cường đội ngũ chuyên gia am hiểu về thương mại và đảm bảo một đội ngũ cán bộ có đủ khả năng để thực hiện các nhiệm vụ của Hải quan Mỹ.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ của mình và hiện đại hóa quy trình thủ tục, Hải quan Mỹ cho rằng cần phải có một kế hoạch toàn diện để có thể xây dựng được một lực lượng cán bộ với những kỹ năng cần thiết trong tương lai. Trong thời gian tới, Hải quan Mỹ phải giải quyết nguy cơ một lượng không nhỏ chuyên gia hải quan có kinh nghiệm sẽ nghỉ hưu. Điều đó có nghĩa là để thực hiện một cách hiệu quả Chiến lược này, Hải quan Mỹ sẽ phải tiếp tục công tác xác định vai trò, vị trí của cán bộ, nhu cầu về nguồn lực, lập kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ kế tiếp, đưa ra các quyết định về nhân sự, đào tạo và quản lý hoạt động.

Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới, Hải quan Mỹ sẽ phải thực hiện một loạt các biện pháp nhằm tăng cường đội ngũ chuyên gia am hiểu về lĩnh vực thương mại. Cụ thể gồm:

-    Đánh giá các kỹ năng và năng lực của lực lượng cán bộ hiện tại, xác định nhu cầu nguồn lực cán bộ trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

-    Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực để xây dựng được đội ngũ cán bộ có kỹ năng và năng lực cần thiết.

-    Tổ chức các khóa đào tạo cụ thể phù hợp với vị trí, vai trò của cán bộ nhằm nâng cao hiểu biết và khả năng áp dụng luật thương mại và hỗ trợ cán bộ hải quan trong việc thực hiện thủ tục và công nghệ được hiện đại hóa.

-    Đẩy mạnh đào tạo cán bộ về việc áp dụng trên thực tế các luật thương mại, quy tắc và quy định. Bên cạnh đó, Hải quan Mỹ cũng sẽ tập trung đào tạo cho cán bộ hải quan về những hàng hóa và vấn đề được xác định là ưu tiên trong hoạt động thương mại hoặc có rủi ro cao.

-    Thực hiện việc đào tạo tác nghiệp trực tiếp, tăng tần suất các khóa đào tạo và đổi mới cách thức đào tạo.

Bên cạnh đó, Hải quan Mỹ cũng sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các cán bộ như:

-    Cung cấp thông tin phục vụ cho việc áp dụng trên thực tế các yêu cầu của Luật thương mại cho từng cán bộ nghiệp vụ trong quá trình thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật, trong đó có dịch vụ trợ giúp và kho lưu trữ kiến thức tập trung dựa trên web.

-    Cung cấp các kênh trao đổi thông tin theo mức độ ưu tiên đối với từng cán bộ dựa trên nhu cầu thông tin cụ thể của từng người và cung cấp kênh phản hồi.

-    Duy trì một lượng cán bộ hỗ trợ ở mức độ phù hợp nhằm đảm bảo sự điều phối nguồn nhân lực một cách hợp lý theo mức độ ưu tiên trong hoạt động thương mại.

Ba là, đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức và cam kết tiến hành những thay đổi cần thiết để đạt được các lợi ích của công tác hiện đại hóa hải quan. Hải quan Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu, huy động nguồn lực và quản lý quá trình thay đổi về mặt tổ chức. Việc tăng cường hiện đại hóa các quy trình thủ tục và thực hiện thành công Chiến lược hoạt động giai đoạn 2009 – 2013 đòi hỏi Hải quan Mỹ phải tập trung hàng đầu đối với quá trình chuyển đổi cơ cấu tổ chức. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải được phối hợp nhịp nhàng để thực hiện một cách đồng bộ những thay đổi về chính sách và nghiệp vụ. Trong quá trình triển khai hiện đại hóa, công tác thông tin, tuyên truyền về những kỳ vọng, dấu mốc quan trọng và kết quả thực hiện có tầm quan trọng hàng đầu. Để thực hiện nội dung trên, Hải quan Mỹ đưa ra một loạt biện pháp gồm:

Thực hiện một chương trình thông tin, tuyên truyền để đảm bảo thực hiện thành công hiện đại hóa. Kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tầm nhìn, nguồn lực và thời gian cần thiết để thực hiện thay đổi; xây dựng các kỳ vọng, vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo; tuyên truyền về định hướng hiện đại hóa nghiệp vụ hải quan, quy trình thủ tục và xác định vai trò, vị trí đối với từng cán bộ hải quan; thông qua đội ngũ lãnh đạo chủ chốt để tuyên truyền những thông tin quan trọng và cung cấp các kênh trao đổi để cán bộ, nhân viên có thể gửi ý kiến phản hồi.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ quản lý việc thực hiện nghiệp vụ. Các hoạt động cụ thể để thực hiện biện pháp này gồm:

-    Đo lường tiến độ thực hiện Chiến lược hoạt động thông qua việc theo dõi và báo cáo theo thời gian và các mốc quan trọng.

-    Đưa ra một khuôn khổ thực hiện nghiệp vụ để có thể đưa ra các biện pháp đánh giá kết quả đầu ra của Chiến lược hoạt động trong toàn Ngành. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình thực hiện Chiến lược hoạt động nói chung và thực hiện các quy trình thủ tục hàng ngày nói riêng.

-    Đưa ra báo cáo tự động về kết quả cơ bản, các biện pháp đánh giá kết quả thực hiện và các thông tin cơ bản khác giúp cho người ra quyết định, trong đó có việc đánh giá hoạt động nghiệp vụ cụ thể.

-    Phát triển các chương trình để đánh giá tỷ lệ giữa chi phí và lợi ích, tác động và những trở ngại đối với hoạt động của cơ quan hải quan trước các hành vi của nhà nhập khẩu.

-    Nâng cao trách nhiệm trước những thay đổi thông qua việc áp dụng các thẻ báo cáo quá trình thực hiện.

Đảm bảo duy trì nguồn thông tin chất lượng. Để thực hiện nội dung này, trong thời gian tới, Hải quan Mỹ sẽ thực hiện qua các giải pháp sau:

-    Nghiên cứu các yêu cầu thông tin của người ra quyết định và xác định khoảng cách trong việc thu thập dữ liệu.

-    Xây dựng kho dữ liệu tích hợp những kết quả phát hiện, kết quả kiểm toán, xử lý vi phạm và thông tin bắt giữ, dữ liệu đánh giá tuân thủ và thông tin nghiệp vụ nhằm cải thiện việc xác định trọng điểm và tạo cơ hội theo dõi sâu việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

-    Xác định những yếu tố dữ liệu cần thiết hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro một cách toàn diện và thực hiện quản lý hoạt động, nâng cao việc thực hiện các thông lệ tốt nhất về thương mại (ví dụ như an ninh, bảo hiểm và tín dụng).

-    Áp dụng quy trình quản lý dữ liệu đảm bảo chất lượng, hoàn chỉnh, hợp lệ, an toàn và thống nhất với thông tin thương mại nhập khẩu./.

Huy Tài – Ban CCHĐH
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn