Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tăng cường thực hiện DVCTT tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
NV - 25/03/2019 11:00 AM

Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến(DVCTT) tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tổ chức ngày 25/2/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ, đ/c Cục trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị phải quan tâm hơn nữa việc thực hiện DVCTTđối với các nghiệp vụ hải quan đã được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan. Mặc dù, số lượng thủ tục hành chính được cung cấp DVCTTtối thiểu mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan là 173/183 thủ tục hành chính, trong đó 164 thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT mức độ 4. Tuy nhiên, trong kỳ toàn Cục chỉ phát sinh 589 hồ sơ sử dụng DVCTT, chủ yếu về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan, như vậy, so với tổng số 76.882 tờ khai hải quan đã được thông quan điện tử trong kỳ thì hiệu quả của việc sử dụng DVCTT tại các Chi cục thuộc Cục còn hạn chế cần phải khắc phục.

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19337/Untitled%2022%203.png

UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố kết quả thực hiện DVCTT giai đoạn 2018-2019

 

Để tăng cường việc thực hiện DVCTT tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Cục trưởng Hải quan tỉnh Bắc Ninhyêu cầu các Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện DVCTT; Phòng nghiệp vụ thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Chi cục về các DVCTT, đào tạo bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nắm đầy đủ thủ tục hành chính theo từng nhóm nghiệp vụ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện quản lý và cung cấp DVCTTtại các Chi cục.Tăng cường công tác phối hợp giữa các Phòng tham mưu với các Chi cục để hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiện DVCTT. Công khai số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn trên trang DVCTT. Phấn đấu nâng cao hiệu quả thực hiện DVCTTtại các Chi cục thuộc Cục theo hướng các nghiệp vụ hải quan đã được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan thì phải thực hiện trực tuyến./.

NV, NV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn